HAFTALIK DUYURU OZETI:


Tanisma - sohbet : Nazim Hikmet Kultur Merkezi                                          (21 Subat Sali)

Doga yuruyusu : Tepemanayiri - Hacilli (26 Subat Pazar)

Egitim : Tur kayagi egitimi                                                                         (4-5 Mart)

Sehirdisi gezi : Kula Cevresi ve Cavdarhisar (Aizonai)                                   (22-23 Nisan)